Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 25.05.2018

obchodní společnosti: Rasel spol. s r.o.
se sídlem Francouzská 34, 120 00 Praha 2
identifikační číslo: 44266634 ,zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5379
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rasel.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnost Rasel spol.s r.o.
se sídlem Francouzská 34, 12000 Praha 2
identifikační číslo: 44266634, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5379 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.rasel.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Dále může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (jako například poplatek za likvidaci elektroodpadu apod.). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby

4.1.1. pro objednávky v rámci ČR
• v hotovosti v provozovně
• na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
• platbou předem na základě FAKTURY, která bude zákazníkovi zaslána na e-mail kupujícího a to bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 9144266634/2010 vedeného u společnosti Fio banka a.s. (dále jen "účet prodávajícího") . Při platbě uvádějte do pole VARIABILNÍ SYMBOL číslo FARTURY do poznámky můžete zadat číslo objednávky.

4.1.2. pro objednávky doručované na SLOVENSKO a mimo ČR
• Jedině platbou předem na základě FAKTURY, která bude zákazníkovi zaslána na e-mail kupujícího a to bezhotovostně v EUR měně převodem na účet prodávajícího č. 2300945611/2010 vedeného u společnosti Fio banka a.s. (dále jen "EUR účet prodávajícího") . Při platbě uvádějte do pole VARIABILNÍ SYMBOL číslo FAKTURY do poznámky můžete zadat číslo objednávky. Fakturováno bude v EUR měně devizovým kurzem stanoveným ČNB pro 1. pracovní den daného kalendářního měsíce, kdy byla faktura vystavena.

Plátci daně jsou povinni nás o této skutečnosti informovat a sdělit nám své DRČ. Pokud nám DRČ nebude sděleno, cena zboží se navýší o DPH v sazbě platné v ČR. Dodací adresa pro plátce DPH musí být totožná se sídlem firmy. Pokud je požadováno dodání na jinou adresu, musí odpovídat název firmy. Faktury je nutno hradit v Eurech na náš účet č. 2300945611/2010

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (expediční poplatek) ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad je součástí zásilky.

4.9 SLOVENSKO: V případě bezhotovostní úhrady předem na EUR účet prodávajícího, je cena na zboží účtována včetně DPH. Navrácení DPH si kupující uplatní dle místních zvyklostí.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@rasel.cz. Odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě delší než 14 dnů od převzetí zboží je možné pouze podohodě s prodávajícím a za předpokladu, že zboží je nepoužité v neporušeném obalu že položka v prodejní databázi prodávajícího je aktivní, tzn. musí se aktuálně nabízet. Položky doprodané, které již nejsou v nabídce prodávajícího zpět bezdůvodně nelze vrátit.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. Prodávající je oprávněn jednostranně a bez jakýchkoliv sankcí od uzavřené objednávky odstoupit, a to z provozních důvodů či z důvodu nedostupnosti objednaného zboží.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravovány zvláštními dodacími podmínkami (viz bod 12 obchodních podmínek) prodávajícího.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád (viz bod 13 obchodních podmínek) prodávajícího.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6. V případě nepřevzetí objednaného zboží kupujícím od Dopravce, má provozovatel právo na uhrazení nákladů vynaložených na přepravu zboží, které si kupující nepřevzal, a to převodním příkazem na účet provozovatele, nejpozději do 10-ti dnů od písemné výzvy provozovatele. Písemná výzva může být ze strany provozovatele učiněna i elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy kupujícího, kterou kupující řádně uvedl v objednávce.

8.7. V případě nepřevzetí objednaného zboží kupujícím od Dopravce, má provozovatel právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč, a to převodním příkazem na účet provozovatele, nejpozději do 10-ti dnů od písemné výzvy provozovatele. Písemná výzva může být ze strany provozovatele učiněna i elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy kupujícího, kterou kupující řádně uvedl v objednávce.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
9.1.1. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) společnost Rasel spol. s r.o. informuje, že v provozu elektronického obchodu „e-shopu“ na www.rasel.cz spravuje a zpracovává níže uvedené obecné a organizační osobní údaje fyzických osob:
jméno a příjmení
fakturační adresu
dodací adresu
telefonní číslo
emailovou adresu
za účelem uzavření smluvního vztahu a úkonů z něj vyplývajících v souladu s platným právním řádem České republiky.
jméno a příjmení
telefonní číslo
emailovou adresu
za účelem komunikace a korespondence k úkonům vyplývajících z podstaty dotazového formuláře na www.rasel.cz . Příjem osobních údajů probíhá formou e-mailové zprávy. Po vyřízení požadavků jsou osobní údaje smazána odstraněním e-mailové korespondence.
jméno a příjmení
emailovou adresu
telefonní číslo
fakturační adresu
dodací adresu
Přihlašovací jméno
Heslo
historii objednávek
historii faktur
za účelem zřízení a administrace uživatelského účtu

Získané, spravované a zpracovávané osobní údaje společnost Rasel spol. s r.o. eviduje po dobu nezbytně nutnou dle platného právního řádu České republiky, zejména dle Zákona o DPH (zákon ze dne 1.4.2004 č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) a Zákona č. 563/1991 Sb. Zákona o Účetnictví, nejdéle však po dobu 10 let.

9.1.2. Osobní údaje fyzických osob společnost Rasel spol. s r.o. dále poskytuje ke zpracování níže uvedeným zpracovatelům, kteří jsou smluvně vázáni mlčenlivostí a povinností jednat v souladu s výše uvedeným nařízením EU 2016/679:
společnosti BSSHOP s.r.o., Spojenecká 69, 541 01 Trutnov IČ: 275 27 255, DIČ: CZ27527255 za účelem zpracování dat v rámci e-shopu společnosti Rasel spol. s r.o.

9.1.3. Společnost Rasel spol s r.o. dále informuje, že fyzické osoby mají:
Právo být informován o skutečnosti, jaké osobní údaje společnost eviduje
Právo na přístup ke svým osobním údajům
Právo na opravu svých osobních údajů
Právo na výmaz svých osobních údajů
Právo na omezení zpracování svých osobních údajů na jen nezbytně nutné informace
Právo na přenositelnost svých osobních údajů v elektronickém formátu
Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
Výše uvedená práva může subjekt osobních údajů fyzická osoba uplatnit formou písemné žádosti zaslané na pro tyto účely zřízenou kontaktní e-mailovou schránku společnosti Rasel spol. s.r.o.: gdpr@rasel.cz.
Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese gdpr@rasel.cz

9.2. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Souhlas kupující uděluje tento souhlas prodávajicimu vyplněním registračního formuláře, objednacího lístku, při objednávce zboží telefonem, e-mailem, prostřednictvím www.rasel.cz.

9.4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro marketingové účely prodávajícího, tj. nabízení zboží a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení a informací týkajících se objednávek, prostřednictvím elektronických prostředků kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.9.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.9.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.11. Kupujicí má právo kdykoliv písemně odvolat svuj souhlas se zpracovaním osobních údajů na adrese: Rasel spol. s r.o., Francouzská 34, 120 00 Praha 2 nebo e-mailem na adrese obchod@rasel.cz


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Na základě tohoto kdykoliv odvolatelného souhlasu bude prodávající kupujícímu v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění zasílat nabídkové e-maily z domény rasel.cz nebo jiných domén registrovaných na prodávajícího nebo jeho mateřských či sesterských společností a to maximálně pět krát týdně a pokud bude zpráva ve formátu HTML, budou grafické prvky uloženy na serveru prodávajícího a nebudou zahrnuty do těla e-mailu. Zároveň kupující souhlasí s poskytnutím údajů obchodním a marketingovým partnerům prodávajícího, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další informace.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.


12. DODACÍ PODMÍNKY
12.1.Prodávající zasílá zboží v rámci ČR dle aktuální nabídky v kartě doprava platba (výběr doručení sdělí kupující při objednání zboží, pokud není z technických důvodů prodávajícím stanoven jiný způsob dopravy). Dalším způsobem, jak lze zboží dodat je osobní odběr na provozovně Francouzská 34, 120 00 Praha 2. Kupující zaplatí cenu zboží při převzetí zásilky spolu s expedičním poplatkem (balné, dopravné, dobírkovné, ....) podle níže uvedeného rozpisu:
do 5000 Kč bez DPH......... dle výběru a aktuálních cen v kartě doprava platba
od 5000 Kč bez DPH......... bez expedičního poplatku
Osobní odběr v místě společnosti je zdarma
Výše uvedené podmínky neplatí u zboží s nadlimitní hmotností (nad 5kg) či rozměry, u kterého je cena dopravy stanovena individuálně.
Informaci o předání zásilky přepravci zasílá prodávající na e-mail kupujícího.

Pro objednávky s dodáním na Slovensko nebo mimo ČR platí platba předem na základě faktury, kterou prodávající zašle na e-mail kupujícího. Zásilka bude fakturováno v EUR měně devizovým kurzem stanoveným ČNB, kdy byla faktura vystavena.

Po přičtení částky na EUR účet prodávajícího uvedený v faktuře, bude zboží odesláno kupujícímu.
(Při platbě uvádějte do pole VARIABILNÍ SYMBOL číslo FAKTURY, do poznámky můžete zadat číslo objednávky)
do hmotnosti 10kg .........expediční poplatek.... dle výběru a aktuálních cen v kartě doprava platba
nad hmotnost 10kg .........částku za dopravu sdělíme na e-mail kupujícího
Informaci o předání zásilky přepravci zasílá prodávající na e-mail kupujícího.

12.2. Lhůty pro doručení objednávky
Objednávky obsahující zboží skladem v plném objednaném počtu (při objednání do 10h) se maximálně snažíme expedovat ještě téhož dne, nejpozději však do 5dnů. Doba doručení pro ČR bývá zpravidla u GLS i zásilkovny je 1 až 2 dny. V obdobích zvýšené aktivity objednávek (např. před Vánocemi) počítejte s delší dobou doručení v závislosti na možnostech a vytíženosti dopravce.

12.3. Lhůty pro zboží objednané s osobním odběrem
Objednávky obsahující zboží skladem v plném objednaném počtu prodávající odešle avízo na e-mail kupujícího, že je zboží připraveno k vyzvednutí na prodejně.
Vyčkejte na avízo! Pokusem vyzvednout objednávku před avízem riskuje kupující, že objednávka nebude připravena nebo nemusí být kompletní!

Objednávky s osobním odběrem po zaslání avíza necháváme připravené k vyzvednutí po dobu 1týdne! Poté objednávku rušíme bez informování na e-mail a zboží vracíme k dalšímu prodeji.


13. REKLAMAČNÍ ŘÁD
13.1. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u prodávajícího na zakoupené zboží v provozovně prodávajícího na adrese Rasel spol. s r.o. Francouzská 34, 120 00 Praha 2 nebo v elektronické podobě na adresu obchod@rasel.cz Prodávající písemně potvrdí kupujícímu přijetí reklamace, ve kterém uvede, kdy kupující právo z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku uplatnil a jaký způsob vyřízení reklamace kupující po prodávajícím požaduje, a to zejména elektronickou formou. V závislosti na tom, zda prodávající reklamaci vyhověl, či nikoli, vydá buď prodávající kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace (v případě, že kupující požaduje opravu zboží, vydá prodávající kupujícímu potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, nebo v případě zamítnutí reklamace vydá prodávající písemné odůvodnění takového rozhodnutí). Reklamační protokol je předán kupujícímu emailem v co nejkratší lhůtě. Na případy a podrobnosti, týkající se přijetí a vyřízení reklamace se použijí příslušná ustanovení občanského zákona v platném znění a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění, případně právní předpisy upravující tuto problematiku v budoucnosti vydané.

13.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží nemá vady a že prodávané zboží je v okamžiku jeho převzetí kupujícím ve shodě s uzavřenou kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti, které požaduje smlouva či které jsou popisované výrobcem či prodávajícím, či které jsou pro věc takového druhu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů, je k tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá. V případě, kdy je zboží při převzetí kupujícím v rozporu s kupní smlouvou, zavazuje se prodávající zboží bezodkladně uvést do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Kupující má právo učinit v takovém případě rozhodnutí, zda bude požadovat výměnu věci za bezvadnou či bude trvat na opravě věci. Pokud výměnu nelze provést, může kupující buď uplatňovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. Tato práva kupující nemá, pokud před převzetím věci od prodávajícího o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil. Jestliže se rozpor s kupní smlouvou projeví během 6-ti měsíců ode dne převzetí věci od prodávajícího, bude se mít za to, že rozpor existoval již při převzetí věci kupujícím od prodávajícího. Podrobnosti, upravující práva kupujícího v průběhu reklamačního řízení, stanoví příslušná ustanovení Občanského zákona a zákona na ochranu spotřebitele v platném znění.

13.3. Při obdržení odlišného zboží z důvodu chybného zadání objednávky prodávajícím má kupující právo na výměnu za správné zboží bez účtování poštovních poplatků, a to pouze v případě, že nebude porušen ochranný obal.

13.4.Dojde-li ze strany kupujícího k omylu při objednání, nedochází při reklamaci k finančnímu vyrovnání, ale pouze k výměně zboží za jiné a to ve stejné nebo vyšší hodnotě, pokud ovšem nebyl porušen ochranný obal* zboží.

13.5. Uznána nebude reklamace zboží, u něhož došlo k vadám a poškození následkem nesprávného užívání.

13.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

13.7. V případě, že reklamace zákazníka bude shledána jako neoprávněná, budou náklady spojené s vyřízením reklamace řešeny v každém takovém zjištěném případě samostatně.

13.8. Záruční doba poskytovaná na veškeré zboží je 2 roky. Pokud není uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se nevztahuje na škody způsobené nevhodným zacházením.

13.9. Kupující bude vyrozuměn o výsledku reklamace telefonicky nebo emailem

13.10. Bude-li reklamace oprávněná, náklady na dopravu zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí prodávající.


14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování : Rasel spol. s r.o., Francouzská 34, 120 00 Praha 2, adresa elektronické pošty obchod@rasel.cz, telefon 222 513 862.

V Praze dne 22.3.2022